Ngành: Phiên dịch/ Ngoại ngữ
  •  HTC E&C

    SỐ 30BT1 , X2 BẮc Linh Đàm
  •  Nextop Co., Ltd

    12Floor, 72F Building, Keangnam Hanoi Landmark Tower (Plot E6, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.)